İsa Mesih’in Soyu

11-2 İsa Mesih’in Soyu İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soy kaydı şöyledir:
İbrahim İshak’ın babasıydı,
İshak Yakup’un babasıydı,
Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı,
3 Yahuda, Tamar’dan doğan Peres’le Zerah’ın babasıydı,
Peres Hesron’un babasıydı,
Hesron Ram’ın babasıydı,
4 Ram Amminadav’ın babasıydı,
Amminadav Nahşon’un babasıydı,
Nahşon Salmon’un babasıydı,
5 Salmon, Rahav’dan doğan Boaz’ın babasıydı,
Boaz, Rut’tan doğan Ovet’in babasıydı,
Ovet İşay’ın babasıydı,
6 İşay Kral Davut’un babasıydı,
Davut, Uriya’nın karısından doğan Süleyman’ın babasıydı,
7 Süleyman Rehavam’ın babasıydı,
Rehavam Aviya’nın babasıydı,
Aviya Asa’nın babasıydı,
8 Asa Yehoşafat’ın babasıydı,
Yehoşafat Yehoram’ın babasıydı,
Yehoram Uzziya’nın babasıydı,
9 Uzziya Yotam’ın babasıydı,
Yotam Ahaz’ın babasıydı,
Ahaz Hizkiya’nın babasıydı,
10 Hizkiya Manaşşe’nin babasıydı,
Manaşşe Amon’un babasıydı,
Amon Yoşiya’nın babasıydı,
11 Yoşiya, Babil sürgünü sırasında doğan Yehoyakin’le kardeşlerinin babasıydı,
12 Yehoyakin, Babil sürgününden sonra doğan Şealtiel’in babasıydı,
Şealtiel Zerubbabil’in babasıydı,
13 Zerubbabil Avihut’un babasıydı,
Avihut Elyakim’in babasıydı,
Elyakim Azor’un babasıydı,
14 Azor Sadok’un babasıydı,
Sadok Ahim’in babasıydı,
Ahim Elihut’un babasıydı,
15 Elihut Elazar’ın babasıydı,
Elazar Mattan’ın babasıydı,
Mattan Yakup’un babasıydı,
16 Yakup Meryem’in kocası Yusuf’un babasıydı.
Meryem’den Mesih diye tanınan İsa doğdu.
17 Buna göre, İbrahim’den Davut’a kadar toplam on dört kuşak, Davut’tan Babil sürgününe kadar on dört kuşak, Babil sürgününden Mesih’e kadar on dört kuşak vardır.

İncil — Yeni Çeviri 2009