İsa Müjde’yi Duyurmaya Başlıyor

12 İsa Müjde’yi Duyurmaya Başlıyor İsa, Yahya’nın tutuklandığını duyunca Celile’ye döndü. 13 Nasıra’dan ayrılarak Zevulun ve Naftali yöresinde, Celile Gölü kıyısında bulunan Kefarnahum’a yerleşti. 14-15 Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu:
“Zevulun ve Naftali bölgeleri,
Şeria Irmağı’nın ötesinde, Deniz Yolu’nda,
Ulusların yaşadığı Celile!
16 Karanlıkta yaşayan halk,
Büyük bir ışık gördü.
Ölümün gölgelediği diyarda
Yaşayanlara ışık doğdu.”
17 O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı: “Tövbe edin! Çünkü Göklerin Egemenliği yaklaştı.”

İncil — Yeni Çeviri 2009