19 Şimon oymağının bölüğüne Surişadday oğlu Şelumiel,
İncil — Yeni Çeviri 2009