12 Yehoyakin, Babil sürgününden sonra doğan Şealtiel’in babasıydı,
Şealtiel Zerubbabil’in babasıydı,
13 Zerubbabil Avihut’un babasıydı,
Avihut Elyakim’in babasıydı,
Elyakim Azor’un babasıydı,
14 Azor Sadok’un babasıydı,
Sadok Ahim’in babasıydı,
Ahim Elihut’un babasıydı,
15 Elihut Elazar’ın babasıydı,
Elazar Mattan’ın babasıydı,
Mattan Yakup’un babasıydı,
16 Yakup Meryem’in kocası Yusuf’un babasıydı.
Meryem’den Mesih diye tanınan İsa doğdu.
İncil — Yeni Çeviri 2009