71 Surların onarımı bitip kapılar yerine takıldıktan sonra, kapı nöbetçileri, ezgiciler ve Levililer göreve atandı. 2 Kardeşim Hanani’yle kale komutanı Hananya’yı Yeruşalim’e yönetici atadım. Hananya güvenilir bir kişiydi. Çoğu insandan daha çok Tanrı’dan korkardı. 3 Onlara, “Güneş ortalığı ısıtıncaya kadar Yeruşalim kapıları açılmasın” dedim, “Kapı nöbetçileri görev başındayken kapıları kapalı tutsunlar. Kapıları siz sürgüleyin ve Yeruşalim’de oturanlara nöbet görevi verin. Bazıları bu görevi yapsın, bazıları da evlerinin çevresinde nöbet tutsun.”

Sürgünden Dönenlerin Listesi

4 Sürgünden Dönenlerin Listesi Yeruşalim geniş, büyük bir kentti, ama nüfusu azdı. İçindeki evler henüz onarılmamıştı. 5 Tanrım soylarına göre halkın sayımı yapılabilsin diye soyluları, yetkilileri ve bütün halkı toplamamı istedi. Sürgünden ilk dönenlerin soy kütüğünü buldum. İçinde şunlar yazılıydı:
6 Babil Kralı Nebukadnessar’ın sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda’daki kendi kentlerine döndü. 7 Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordekay, Bilşan, Misperet, Bigvay, Nehum ve Baana’nın önderliğinde geldiler.
Sürgünden dönen İsrailliler’in sayıları şöyleydi:
8 Paroşoğulları: 2172
9 Şefatyaoğulları: 372
10 Arahoğulları: 652
11 Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2818
12 Elamoğulları: 1254
13 Zattuoğulları: 845
14 Zakkayoğulları: 760
15 Binnuyoğulları: 648
16 Bevayoğulları: 628
17 Azgatoğulları: 2322
18 Adonikamoğulları: 667
19 Bigvayoğulları: 2067
20 Adinoğulları: 655
21 Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98
22 Haşumoğulları: 328
23 Besayoğulları: 324
24 Harifoğulları: 112
25 Givonlular: 95
26 Beytlehemliler ve Netofalılar: 188
27 Anatotlular: 128
28 Beytazmavetliler: 42
29 Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743
30 Ramalılar ve Gevalılar: 621
31 Mikmaslılar: 122
32 Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 123
33 Öbür Nevo Kenti’nden olanlar: 52
34 Öbür Elam Kenti’nden olanlar: 1254
35 Harimliler: 320
36 Erihalılar: 345
37 Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 721
38 Senaalılar: 3930
39 Kâhinler:
Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973
40 İmmeroğulları: 1052
41 Paşhuroğulları: 1247
42 Harimoğulları: 1017
43 Levililer:
Kadmiel ve Hodeva soyundan gelen Yeşuoğulları: 74
44 Ezgiciler:
Asafoğulları: 148
45 Tapınak kapı nöbetçileri:
Şallumoğulları, Ateroğulları,
Talmonoğulları, Akkuvoğulları,
Hatitaoğulları, Şovayoğulları: 138
46 Tapınak görevlileri:
Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,
47 Kerosoğulları, Siaoğulları, Padonoğulları,
48 Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Şalmayoğulları,
49 Hananoğulları, Giddeloğulları, Gaharoğulları,
50 Reayaoğulları, Resinoğulları, Nekodaoğulları,
51 Gazzamoğulları, Uzzaoğulları, Paseahoğulları,
52 Besayoğulları, Meunimoğulları, Nefişesimoğulları,
53 Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,
54 Baslitoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,
55 Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,
56 Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.
57 Süleyman’ın kullarının soyu:
Sotayoğulları, Soferetoğulları, Peridaoğulları,
58 Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,
59 Şefatyaoğulları, Hattiloğulları,
Pokeret-Hassevayimoğulları, Amonoğulları.
60 Tapınak görevlileriyle Süleyman’ın kullarının soyundan olanlar: 392
61 Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addon ve İmmer’den dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrail’den geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:
62 Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 642
63 Kâhinlerin soyundan:
Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillay’ın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillay’ın oğulları.
64 Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı. 65 Vali, Urim ile Tummim’i kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.
66 Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.
67-69 Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle,
kadınlı erkekli 245 ezgici,
736 at,
245 katır,
435 deve,
6 720 eşek vardı.
70 Bazı aile başları onarım işi için bağışta bulundu: Vali hazineye 1 000 darik altın, 50 çanak, 530 kâhin mintanı bağışladı.
71 Bazı aile başları da iş için hazineye 20 000 darik altın, 2 200 mina gümüş verdiler. 72 Halkın geri kalanı ise, toplam 20 000 darik altın, 2 000 mina gümüş ve 67 kâhin mintanı verdi.
73 Kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, sıradan insanlar ve bütün İsrailliler kentlerine yerleştiler.

İncil — Yeni Çeviri 2009