İsrailoğulları

21 İsrailoğulları İsrail’in oğulları şunlardır: Ruben, Şimon, Levi, Yahuda, İssakar, Zevulun, 2 Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, Aşer.

Yahudaoğulları

3 Yahudaoğulları Yahuda’nın oğulları: Er, Onan, Şela. Bu üç oğulu Yahuda’ya Kenanlı Şua’nın kızı doğurdu. Yahuda’nın ilk oğlu Er, RAB’bin gözünde kötüydü. Bu yüzden RAB onu öldürdü. 4 Yahuda’nın gelini Tamar ona Peres ve Zerah’ı doğurdu. Yahuda’nın toplam beş oğlu vardı.
5 Peres’in oğulları: Hesron, Hamul.
6 Zerahoğulları: Zimri, Etan, Heman, Kalkol, Darda. Toplam beş kişiydi.
7 Karmi’nin oğlu: Yok edilmeye adanmış eşyalar konusunda RAB’be ihanet etmekle İsrail’i yıkıma sürükleyen Akan.
8 Etam’ın oğlu: Azarya.
9 Hesron’un oğulları: Yerahmeel, Ram, Kalev.
10 Amminadav Ram’ın oğluydu.
Yahudalılar’ın önderi Nahşon Amminadav’ın oğluydu.
11 Salma Nahşon’un oğluydu.
Boaz Salma’nın,
12 Ovet Boaz’ın,
İşay Ovet’in oğluydu.
13 İşay’ın yedi oğlu oldu: Birincisi Eliav, ikincisi Avinadav, üçüncüsü Şima, 14 dördüncüsü Netanel, beşincisi Radday, 15 altıncısı Osem, yedincisi Davut. 16 Kızkardeşleri Seruya ile Avigayil’di.
Seruya’nın üç oğlu vardı: Avişay, Yoav, Asahel.
17 İsmaili Yeter’le evlenen Avigayil Amasa’yı doğurdu.
18 Hesron oğlu Kalev’in, karısı Azuva’dan ve Yeriot’tan oğulları oldu.
Karısından doğan oğullar şunlardır: Yeşer, Şovav, Ardon.
19 Azuva ölünce, Kalev kendisine Hur’u doğuran Efrat’la evlendi.
20 Uri Hur’un oğluydu,
Besalel Uri’nin oğluydu.
21 Daha sonra Hesron, Gilat’ın babası Makir’in kızıyla yattı. Altmış yaşındayken evlendiği bu kadın ona Seguv’u doğurdu. 22 Yair Seguv’un oğluydu; Gilat ülkesinde yirmi üç kenti vardı. 23 Ama Geşur’la Aram Havvot-Yair’i ve Kenat ile çevresindeki köyleri, toplam altmış kenti ele geçirdiler. Buralarda yaşayan bütün halk Gilat’ın babası Makir’in soyundandı. 24 Hesron Kalev-Efrata’da öldükten sonra, karısı Aviya Tekoa’nın kurucusu olan Aşhur’u doğurdu.
25 Hesron’un ilk oğlu Yerahmeel’in oğulları: İlk oğlu Ram, Buna, Oren, Osem, Ahiya. 26 Yerahmeel’in Atara adında başka bir karısı vardı; O da Onam’ın annesiydi.
27 Yerahmeel’in ilk oğlu Ram’ın oğulları: Maas, Yamin, Eker.
28 Onam’ın oğulları: Şammay, Yada.
Şammay’ın oğulları: Nadav, Avişur.
29 Avişur’un Avihayil adında bir karısı vardı; ona Ahban’ı ve Molit’i doğurdu.
30 Nadav’ın oğulları: Selet, Appayim. Selet çocuksuz öldü.
31 Appayim’in oğlu: Yişi.
Yişi’nin oğlu: Şeşan.
Şeşan’ın oğlu: Ahlay.
32 Şammay’ın kardeşi Yada’nın oğulları: Yeter ve Yonatan. Yeter çocuksuz öldü.
33 Yonatan’ın oğulları: Pelet, Zaza. Bunlar Yerahmeel’in soyundan geliyordu. 34 Şeşan’ın oğlu olmadıysa da kızları vardı. Şeşan’ın Yarha adında Mısırlı bir uşağı vardı. 35 Şeşan kızını uşağı Yarha’yla evlendirdi. Kadın ona Attay’ı doğurdu.
36 Natan Attay’ın oğluydu.
Zavat Natan’ın,
37 Eflal Zavat’ın,
Ovet Eflal’ın,
38 Yehu Ovet’in,
Azarya Yehu’nun,
39 Heles Azarya’nın,
Elasa Heles’in,
40 Sismay Elasa’nın,
Şallum Sismay’ın,
41 Yekamya Şallum’un,
Elişama Yekamya’nın oğluydu.
42 Yerahmeel’in kardeşi Kalev’in oğulları: İlk oğlu Zif’in kurucusu Meşa ve Hevron’un kurucusu Meraşa.
43 Hevron’un oğulları: Korah, Tappuah, Rekem, Şema.
44 Raham Şema’nın oğluydu.
Yorkoam Raham’ın,
Şammay Rekem’in,
45 Maon Şammay’ın oğluydu. Beytsur’un kurucusu Maon’du.
46 Kalev’in cariyesi Efa ona Haran’ı, Mosa’yı ve Gazez’i doğurdu. Gazez Haran’ın oğluydu.
47 Yahday’ın oğulları: Regem, Yotam, Geşan, Pelet, Efa, Şaaf.
48 Kalev’in öbür cariyesi Maaka ona Şever’i ve Tirhana’yı doğurdu. 49 Maaka Madmanna’nın kurucusu Şaaf’ı, Makbena ve Giva’nın kurucusu Şeva’yı da doğurdu. Kalev’in Aksa adında bir de kızı oldu.
50 Kalev’in soyundan gelenler: Efrat’ın ilk oğlu Hur’un oğulları:
Kiryat-Yearim’in kurucusu Şoval,
51 Beytlehem’in kurucusu Salma,
Beytgader’in kurucusu Haref.
52 Kiryat-Yearim’in kurucusu Şoval, Haroeliler’in ve Menuhot’ta yaşayan halkın yarısının atasıydı.
53 Kiryat-Yearim’in boyları: Yeterliler, Pûtlular, Şumatlılar, Mişralılar. Soralılar’la Eştaollular da bu boyların soyundan geldi.
54 Salma’nın soyundan gelenler: Beytlehemliler, Netofalılar, Atrot-Beytyoavlılar, Manahatlılar’ın yarısı ve Sorlular.
55 Yabes’te yaşayan yazmanların boyları: Tiratlılar, Şimatlılar, Sukatlılar. Bunlar Rekav halkının atası Hammat’ın soyundan gelen Kenliler’dir.

İncil — Yeni Çeviri 2009