Ezgiciler

251 Ezgiciler Davut’la ordu komutanları hizmet için Asaf’ın, Heman’ın, Yedutun’un bazı oğullarını ayırdılar. Bunlar lir, çenk ve ziller eşliğinde peygamberlikte bulunacaklardı. Bu göreve atananların listesi şuydu:
2 Asaf’ın oğullarından: Zakkur, Yusuf, Netanya, Aşarela. Bunlar kralın buyruğu uyarınca peygamberlikte bulunan Asaf’ın yönetimi altındaydılar.
3 Yedutun’un oğullarından: Gedalya, Seri, Yeşaya, Şimi, Haşavya, Mattitya. Toplam altı kişiydi. Lir eşliğinde peygamberlikte bulunan, RAB’be şükür ve övgü sunan babaları Yedutun’un sorumluluğu altındaydılar.
4 Heman’ın oğullarından: Bukkiya, Mattanya, Uzziel, Şevuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Yoşbekaşa, Malloti, Hotir, Mahaziot. 5 Hepsi kralın bilicisi Heman’ın oğullarıydı. Tanrı’nın sözü uyarınca bu oğullar Heman’ı güçlendirmek için ona verilmişti. Tanrı Heman’a on dört oğulla üç kız verdi. 6 Bunların tümü babalarının sorumluluğu altında RAB Tanrı’nın Tapınağı’nda hizmet etmek için zil, çenk ve lirler eşliğinde ezgi söylerdi. Asaf, Yedutun, Heman kralın sorumluluğu altındaydı. 7 RAB’be ezgi okumak için eğitilmiş yetenekli Levililer’in toplamı 288 kişiydi. 8 Bunların her biri, büyük küçük, öğretmen öğrenci ayrımı yapılmaksızın, görev dağıtımı için kura çekti.
9 Birinci kura Asaf soyundan Yusuf’a düştü; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
İkincisi Gedalya’ya; kendisi, kardeşleri ve oğullarıyla birlikte 12 kişi.
10 Üçüncüsü Zakkur’a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
11 Dördüncüsü Yisri’ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
12 Beşincisi Netanya’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
13 Altıncısı Bukkiya’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
14 Yedincisi Yesarela’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
15 Sekizincisi Yeşaya’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
16 Dokuzuncusu Mattanya’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
17 Onuncusu Şimi’ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
18 On birincisi Azarel’e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
19 On ikincisi Haşavya’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
20 On üçüncüsü Şuvael’e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
21 On dördüncüsü Mattitya’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
22 On beşincisi Yeremot’a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
23 On altıncısı Hananya’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
24 On yedincisi Yoşbekaşa’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
25 On sekizincisi Hanani’ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
26 On dokuzuncusu Malloti’ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
27 Yirmincisi Eliata’ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
28 Yirmi birincisi Hotir’e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
29 Yirmi ikincisi Giddalti’ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
30 Yirmi üçüncüsü Mahaziot’a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
31 Yirmi dördüncüsü Romamti-Ezer’e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

İncil — Yeni Çeviri 2009