Tapınak Kapı Nöbetçileri

261 Tapınak Kapı Nöbetçileri Kapı nöbetçilerinin bölükleri:
Korahlılar’dan: Asafoğulları’ndan Kore oğlu Meşelemya.
2 Meşelemya’nın oğulları: İlk oğlu Zekeriya, ikincisi Yediael, üçüncüsü Zevadya, dördüncüsü Yatniel, 3 beşincisi Elam, altıncısı Yehohanan, yedincisi Elyehoenay.
4 Ovet-Edom’un oğulları: İlk oğlu Şemaya, ikincisi Yehozavat, üçüncüsü Yoah, dördüncüsü Sakâr, beşincisi Netanel, 5 altıncısı Ammiel, yedincisi İssakar, sekizincisi Peulletay. Çünkü Tanrı Ovet-Edom’u kutsamıştı.
6 Ovet-Edom’un oğlu Şemaya’nın oğulları vardı. Bunlar yetenekli olduklarından boy başlarıydılar. 7 Şemaya’nın oğulları: Otni, Refael, Ovet, Elzavat. Şemaya’nın akrabaları Elihu ile Şemakya da yiğit adamlardı. 8 Bunların tümü Ovet-Edom soyundandı. Onlar da, oğullarıyla akrabaları da yiğit, görevlerinde becerikli kişilerdi. Ovet-Edom soyundan 62 kişi vardı.
9 Meşelemya’nın 18 becerikli oğlu ve akrabası vardı.
10 Merarioğulları’ndan Hosa’nın oğulları: İlki Şimri’ydi. –Şimri ilk oğul olmadığı halde babası onu önder atamıştı.– 11 İkincisi Hilkiya, üçüncüsü Tevalya, dördüncüsü Zekeriya. Hosa’nın oğullarıyla akrabalarının toplamı 13 kişiydi.
12 RAB’bin Tapınağı’nda Levili kardeşleri gibi görev yapan kapı nöbetçisi bölükler ve başlarındaki adamlar bunlardır. 13 Her kapı için her aile büyük, küçük ayırmadan kura çekti.
14 Kurada Doğu Kapısı Şelemya’ya düştü. Sonra bilge bir danışman olan oğlu Zekeriya için kura çekildi. Ona Kuzey Kapısı düştü. 15 Güney Kapısı Ovet-Edom’a, depo için çekilen kura da oğullarına düştü. 16 Batı Kapısı ile yukarı yol üzerindeki Şalleket Kapısı için çekilen kuralar Şuppim’le Hosa’ya düştü.
Her ailenin nöbet zamanları sırayla birbirini izliyordu.
17 Doğu Kapısı’nda günde altı, Kuzey Kapısı’nda dört, Güney Kapısı’nda dört, depolarda da ikişerden dört Levili nöbetçi vardı. 18 Batı Kapısı’na bakan avlu içinse, yolda dört, avluda iki nöbetçi bekliyordu.
19 Korah ve Merari soyundan gelen kapı nöbetçilerinin bölükleri bunlardı.

Hazinelerden Sorumlu Kişiler

20 Hazinelerden Sorumlu Kişiler Levili Ahiya Tanrı’nın Tapınağı’nın hazinelerinden ve Tanrı’ya adanmış armağanlardan sorumluydu.
21 Ladanoğulları: Ladan soyundan gelen Gerşonoğulları, Ladan boyunun boy başları Gerşonlu Yehieli ve oğullarıydı.
22 Yehieli’nin oğulları: Zetam’la kardeşi Yoel. Bunlar RAB’bin Tapınağı’nın hazinelerinden sorumluydu.
23 Amram, Yishar, Hevron, Uzziel soylarından şu kişilere görev verildi:
24 Musa oğlu Gerşom’un soyundan Şevuel tapınak hazinelerinin baş sorumlusuydu.
25 Eliezer soyundan gelen kardeşleri: Rehavya Eliezer’in oğluydu, Yeşaya Rehavya’nın oğluydu, Yoram Yeşaya’nın oğluydu, Zikri Yoram’ın oğluydu, Şelomit Zikri’nin oğluydu. 26 Şelomit’le kardeşleri boy başlarının, Kral Davut’un binbaşılarının, yüzbaşılarının ve öbür ordu komutanlarının verdiği armağanların saklandığı hazinelerden sorumluydular. 27 Bunlar savaşta yağmalanan mallardan bir kısmını RAB’bin Tapınağı’nın onarımı için ayırdılar. 28 Bilici Samuel’in, Kiş oğlu Saul’un, Ner oğlu Avner’in, Seruya oğlu Yoav’ın verdiği armağanlarla öbür armağanlardan da Şelomit’le kardeşleri sorumluydu.

Levililer’in Öbür Görevleri

29 Levililer’in Öbür Görevleri Yisharlılar’dan: Kenanya ile oğulları İsrail’de memur ve yargıç olarak tapınak dışındaki işlere bakmakla görevlendirildiler.
30 Hevronlular’dan: Haşavya ile kardeşleri –bin yedi yüz yiğit adam– RAB’bin işlerine ve kralın hizmetine bakmak için İsrail’in Şeria Irmağı’nın batı yakasında kalan bölgesine atanmıştı. 31 Aile soy kütüğündeki kayıtlara göre Yeriya Hevronlular’ın boy başıydı. Davut’un krallığının kırkıncı yılında kayıtlar incelendi ve Gilat’taki Yazer’de Hevronlular arasında yiğit savaşçılar bulundu. 32 Yeriya’nın aile başları olan iki bin yedi yüz akrabası vardı. Kral Davut bu yiğit adamları Tanrı’nın ve kralın işlerine bakmaları için Rubenliler’e, Gadlılar’a, Manaşşe oymağının yarısına yönetici olarak atadı.

İncil — Yeni Çeviri 2009