22 Rab’bi sevmeyene lanet olsun. Maranata!
İncil — Yeni Çeviri 2009