12 Dan oymağından: Ammişadday oğlu Ahiezer,
İncil — Yeni Çeviri 2009