26 İssakar oymağından Azzan oğlu önder Paltiel,
İncil — Yeni Çeviri 2009