22 Beytarava, Semarayim, Beytel,
İncil — Yeni Çeviri 2009