11 Yoşiya, Babil sürgünü sırasında doğan Yehoyakin’le kardeşlerinin babasıydı,
12 Yehoyakin, Babil sürgününden sonra doğan Şealtiel’in babasıydı,
Şealtiel Zerubbabil’in babasıydı,
13 Zerubbabil Avihut’un babasıydı,
Avihut Elyakim’in babasıydı,
Elyakim Azor’un babasıydı,
14 Azor Sadok’un babasıydı,
Sadok Ahim’in babasıydı,
Ahim Elihut’un babasıydı,
15 Elihut Elazar’ın babasıydı,
Elazar Mattan’ın babasıydı,
Mattan Yakup’un babasıydı,
16 Yakup Meryem’in kocası Yusuf’un babasıydı.
Meryem’den Mesih diye tanınan İsa doğdu.
17 Buna göre, İbrahim’den Davut’a kadar toplam on dört kuşak, Davut’tan Babil sürgününe kadar on dört kuşak, Babil sürgününden Mesih’e kadar on dört kuşak vardır.

İncil — Yeni Çeviri 2009