İssakar Soyu

71 İssakar Soyu İssakar’ın dört oğlu vardı: Tola, Pua, Yaşuv, Şimron.
2 Tola’nın oğulları: Uzzi, Refaya, Yeriel, Yahmay, Yivsam, Samuel. Bunlar Tola boyunun başlarıydı. Soy kütüğüne göre yiğit savaşçılardı. Davut döneminde sayıları 22 600’dü.
3 Uzzi’nin oğlu: Yizrahya.
Yizrahya’nın oğulları: Mikael, Ovadya, Yoel, Yişşiya. Beşi de boy başıydı.
4 Soy kütüğüne göre, aralarında savaşa hazır 36 000 kişi vardı. Hepsinin çok sayıda karısı ve çocuğu vardı. 5 Soy kütüğüne göre İssakar boylarına bağlı akrabalarından savaşacak durumda olanların sayısı 87 000’di.

Benyamin Soyu

6 Benyamin Soyu Benyamin’in üç oğlu vardı: Bala, Beker, Yediael.
7 Bala’nın beş oğlu vardı: Esbon, Uzzi, Uzziel, Yerimot, İyri. Bunlar boy başıydı. Soy kütüğüne kayıtlı yiğit savaşçıların sayısı 22 034 kişiydi.
8 Beker’in oğulları: Zemira, Yoaş, Eliezer, Elyoenay, Omri, Yeremot, Aviya, Anatot, Alemet. Hepsi Beker’in oğullarıydı. 9 Bunların soy kütüğüne kayıtlı aile başlarının ve yiğit savaşçıların sayısı 20 200’dü.
10 Yediael’in oğlu: Bilhan.
Bilhan’ın oğulları: Yeuş, Benyamin, Ehut, Kenaana, Zetan, Tarşiş, Ahişahar.
11 Yediael’in bütün oğulları boy başlarıydı. Aralarında savaşa hazır 17 200 yiğit savaşçı vardı. 12 Şuppim ve Huppim İr’in, Huşim ise Aher’in oğluydu.

Naftali Soyu

13 Naftali Soyu Naftali’nin oğulları: Yahasiel, Guni, Yeser, Şallum. Bunlar Bilha’nın soyundandı.

Manaşşe Soyu

14 Manaşşe Soyu Manaşşe’nin oğulları: Aramlı cariyenin doğurduğu Asriel, Makir. Makir Gilat’ın babasıydı. 15 Makir Huppim’le Şuppim’in kızkardeşi Maaka’yı karı olarak aldı. Makir’in ikinci oğlunun adı Selofhat’tı. Selofhat’ın yalnız kızları oldu.
16 Makir’in karısı Maaka, Pereş ve Şereş adında iki oğul doğurdu. Şereş’in de Ulam ve Rekem adında iki oğlu oldu.
17 Ulam’ın oğlu: Bedan.
Manaşşe oğlu Makir oğlu Gilat’ın oğulları bunlardır.
18 Gilat’ın kızkardeşi Hammoleket İşhot’u, Aviezer’i, Mahla’yı doğurdu.
19 Şemida’nın oğulları: Ahyan, Şekem, Likhi, Aniam.

Efrayim Soyu

20-21 Efrayim Soyu Efrayim’in oğulları: Şutelah, Ezer ve Elat.
Beret Şutelah’ın,
Tahat Beret’in,
Elada Tahat’ın,
Tahat Elada’nın,
Zavat Tahat’ın,
Şutelah da Zavat’ın oğluydu. Ülkede doğup büyüyen Gatlılar Ezer’le Elat’ı öldürdüler. Çünkü onların sürülerini çalmaya gitmişlerdi.
22 Babaları Efrayim günlerce yas tuttu. Akrabaları onu avutmaya geldiler. 23 Efrayim karısıyla yine yattı. Kadın gebe kalıp bir oğul doğurdu. Evinde talihsizlik var diye babası oğlana Beria adını verdi. 24 Kızı Aşağı ve Yukarı Beythoron’u, Uzzen-Şeera’yı kuran Şeera’ydı.
25-27 Beria’nın Refah adında bir oğlu vardı.
Refah Beria’nın,
Reşef Refah’ın,
Telah Reşef’in,
Tahan Telah’ın,
Ladan Tahan’ın,
Ammihut Ladan’ın,
Elişama Ammihut’un,
Nun Elişama’nın,
Yeşu da Nun’un oğluydu.
28 Efrayimliler’in yerleştikleri topraklar Beytel’i ve çevresindeki köyleri, doğuda Naaran’ı, batıda Gezer’i ve köylerini, Şekem, Aya ve köylerini kapsıyordu. 29 Manaşşe oymağının sınırında Beytşean, Taanak, Megiddo, Dor ve bunlara ait köyler vardı. İsrail oğlu Yusuf’un soyu buralarda yaşadı.

Aşer Soyu

30 Aşer Soyu Aşer’in oğulları: Yimna, Yişva, Yişvi, Beria; kızkardeşleri Serah.
31 Beriaoğulları: Hever ve Birzayit’in kurucusu Malkiel.
32 Hever Yaflet, Şomer, Hotam ve kızkardeşleri Şua’nın babasıydı.
33 Yafletoğulları: Pasak, Bimhal, Aşvat. Yaflet’in oğulları bunlardı.
34 Şomeroğulları: Ahi, Rohga, Yehubba, Aram.
35 Kardeşi Helem’in oğulları: Sofah, Yimna, Şeleş, Amal.
36 Sofahoğulları: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Yimra, 37 Beser, Hod, Şamma, Şilşa, Yitran, Beera.
38 Yeteroğulları: Yefunne, Pispa, Ara.
39 Ulla’nın oğulları: Arah, Hanniel, Risya.
40 Bunların hepsi Aşer soyundandı. Boy başları, seçkin kişiler, yiğit savaşçılar ve tanınmış önderlerdi. Soy kütüğüne kayıtlı savaşa hazır olanların sayısı yirmi altı bindi.

İncil — Yeni Çeviri 2009